Wymarzony Pies

REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz konsultacjach organizowanych przez szkołę Wymarzony Pies:

1. Organizatorem szkolenia/konsultacji jest Info-Mat 2 Barbara Nieścioruk, REGON: 146349301, NIP: 5361912073.

2. Uczestnikiem szkolenia/konsultacji jest osoba, która dokonała rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej www.wymarzonypies.pl, zaakceptowała niniejszy regulamin oraz dokonała należnej opłaty za szkolenie/konsultacje w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

3. Szkolenia/konsultacje odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora.

4. Liczba uczestników szkolenia grupowego jest ograniczona i ustalana przez Organizatora. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu szkolenia/konsultacji z przyczyn niezależnych od niego, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia grupowego, jeśli na dane szkolenie zgłosi się zbyt mała liczba osób.

7. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości ustalonej przez Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia/konsultacji. Zaliczka wpłacana jest na konto bankowe Organizatora. Datą uiszczenia opłaty, jest data wpłynięcia należności na konto Organizatora.

8. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej kwoty należności za dane szkolenie/konsultację, najpóźniej w momencie zakończenia pierwszych zajęć.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/konsultacji, co należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres e-mail: wymarzonypies@gmail.com.  W przypadku rezygnacji złożonej:

 • w terminie do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot całej kwoty należności,
 • w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia do momentu zakończenia pierwszych zajęć Uczestnikowi przysługuje zwrot należności po odliczeniu kwoty zaliczki,
 • po zakończeniu pierwszych zajęć danego szkolenia/konsultacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

10. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia na podany adres e-mail.

11. Niedokonanie opłaty za szkolenia/konsultację w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia.

12. Stawki opłat za szkolenia i konsultacje podane są na stronie internetowej www.wymarzonypies.pl.

13. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęciach oraz poinformowania Organizatora o swojej ewentualnej nieobecności minimum 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć. W takim przypadku Uczestnik ma możliwość odrobienia maksymalnie dwóch zajęć w innym terminie.

14. Nieobecność Uczestnika na zajęciach, bez poinformowania o tym Organizatora z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć.

15. Opuszczenie przez Uczestnika 2 kolejnych zajęć, bez wcześniejszego poinformowania o tym Organizatora, skutkuje skreśleniem Uczestnika z listy uczestników szkolenia bez możliwości zwrotu opłaty za szkolenie/konsultację.

16. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych, niezależnych od Uczestnika, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem.

17. Pojedyncze zajęcia w trakcie szkolenia grupowego oraz indywidualnego trwają 50 minut. 

18. W czasie trwania szkolenia Uczestnik zobowiązany jest:

 • posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami,
 • poinformować Organizatora o ewentualnych chorobach, urazach lub alergiach swojego psa,
 • prowadzić swojego psa na smyczy oraz w szelkach lub obroży,
 • sprzątać po swoim psie,
 • zapewnić swojemu psu smakołyki, wodę do picia oraz odpowiednie zabawki,
 • sprawować kontrolę nad swoim psem. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z Art. 431 §1 k.c.: Art. 431 §1),
 • przestrzegać podstawowych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ,
 • informować Organizatora o ewentualnych zauważonych zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
 • przestrzegać poleceń Organizatora,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

19. W czasie trwania szkolenia zabrania się:

 • prowadzić psa w kolczatce, łańcuszku zaciskowym lub obroży elektrycznej,
 • spuszczać psa ze smyczy. Uczestnik może spuścić psa ze smyczy wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz za zgodą Organizatora,
 • kontaktować się z psami innych uczestników bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora,
 • dopuszczać do kontaktu psów biorących udział w szkoleniu bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora,
 • używania przemocy werbalnej oraz fizycznej wobec psa biorącego udział w szkoleniu.

20. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować wykluczeniem Uczestnika z zajęć bez możliwości ich odrobienia lub skreśleniem Uczestnika z listy uczestników szkolenia/konsultacji bez zwrotu opłaty za szkolenie/konsultację.

Instagram has returned invalid data.