Regulamin treningów

Regulamin uczestnictwa w miesięcznych treningach organizowanych przez szkołę Wymarzony Pies:

1. Organizatorem treningów jest Info-Mat 2 Barbara Nieścioruk, REGON: 146349301, NIP: 5361912073.

2. Uczestnikiem treningów jest osoba, która dokonała rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej www.wymarzonypies.pl, zaakceptowała niniejszy regulamin oraz dokonała należnej opłaty miesięcznej w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

3. Liczba uczestników treningów jest ograniczona i ustalana przez Organizatora. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu treningu z przyczyn niezależnych od niego, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania treningu, jeśli na dany trening zgłosi się zbyt mała liczba osób, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

6. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej przez Organizatora, nie później niż w terminie rozpoczęcia pierwszych zajęć w danym miesiącu . Opłata wpłacana jest na konto bankowe Organizatora. Datą uiszczenia opłaty, jest data wpłynięcia należności na konto Organizatora. Stawki opłat podane są na stronie internetowej www.wymarzonypies.pl.

7. Treningi miesięczne obejmują 4 treningi w ustalonych datach pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem danego miesiąca. Treningi odbywają się w cyklach tygodniowych w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora. Ewentualne zmiany w zaplanowanych treningach, będą ustalane z organizatorem z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieobecność lub spóźnienie się Uczestnika, nie daje możliwości odrobienia zajęć.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w treningach, co należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres e-mail: wymarzonypies@gmail.com.  W przypadku rezygnacji złożonej:

 • w terminie do 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszego treningu w danym miesiącu Uczestnikowi przysługuje zwrot całej kwoty należności,
 • w terminie późniejszym niż 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszego treningu w danym miesiącu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

9. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia na podany adres e-mail.

10. Niedokonanie opłaty za szkolenia/konsultację w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia.

11. W czasie trwania szkolenia Uczestnik zobowiązany jest:

 • posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami,
 • poinformować Organizatora o ewentualnych chorobach, urazach lub alergiach swojego psa,
 • prowadzić swojego psa na smyczy oraz w szelkach lub obroży,
 • sprzątać po swoim psie,
 • zapewnić swojemu psu smakołyki, wodę do picia oraz odpowiednie zabawki,
 • sprawować kontrolę nad swoim psem. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia),
 • przestrzegać podstawowych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ,
 • informować Organizatora o ewentualnych zauważonych zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
 • przestrzegać poleceń Organizatora,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

12. W czasie trwania szkolenia zabrania się:

 • prowadzić psa w kolczatce, łańcuszku zaciskowym lub obroży elektrycznej,
 • spuszczać psa ze smyczy. Uczestnik może spuścić psa ze smyczy wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz za zgodą Organizatora,
 • kontaktować się z psami innych uczestników bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora,
 • dopuszczać do kontaktu psów biorących w szkoleniu bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora,
 • używania przemocy werbalnej oraz fizycznej wobec psa biorącego udział w szkoleniu.

13. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować skreśleniem Uczestnika z listy uczestników treningów bez zwrotu opłaty.