Regulamin szkoleń, sklepu oraz polityka prywatności szkoły dla psów Wymarzony pies

1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez szkołę Wymarzony Pies:

1. Organizatorem szkolenia jest Info-Mat 2 Barbara Nieścioruk, ul. Wigury 5, 05-119 Legionowo, REGON: 146349301, NIP: 5361912073, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Uczestnikiem Szkolenia (dalej: „Uczestnik”) jest osoba, która dokonała zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.wymarzonypies.pl lub w inny sposób zgłosiła Organizatorowi chęć udziału w organizowanym przez niego Szkoleniu, zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz dokonała należnej opłaty za szkolenie w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

3. Przez Szkolenie rozumie się wszystkie zajęcia organizowane przez Organizatora, w tym kursy grupowe i indywidualne, treningi oraz konsultacje.

4. Szkolenia odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by przeprowadzić Szkolenie zgodnie z opisem Szkolenia, w tym, by zapewnić Uczestnikom materiały szkoleniowe, jeżeli opis danego Szkolenia tak stanowi. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleń oraz do zmiany osób prowadzących Szkolenie, w każdym czasie.

6. Liczba Uczestników Szkolenia grupowego jest ograniczona i ustalana przez Organizatora. O przyjęciu na Szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Szkoleniu upływa najpóźniej na 3 dni przed datą planowanego rozpoczęcia Szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc.

8. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania Szkolenia z przyczyn niezależnych od niego (np. zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prowadzącego), o czym poinformuje wszystkich Uczestników z minimum godzinnym wyprzedzeniem.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania Szkolenia grupowego, jeśli na dane Szkolenie zgłosi się zbyt mała liczba osób.

10. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zgłoszenie Organizatorowi zamiaru udziału w Szkoleniu za pośrednictwem strony internetowej www.wymarzonypies.pl. Zgłoszenie na Szkolenie stanowi zawarcie wiążącej umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania przez Uczestnika jego postanowień i zawartych w nim warunków.

11. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości oraz w terminie ustalonym przez Organizatora. Opłata wpłacana jest na konto bankowe Organizatora, którego numer Organizator udostępnia Uczestnikowi. Datą uiszczenia opłaty jest data wpłynięcia należności na konto Organizatora.

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed datą jego rozpoczęcia, bez podania przyczyny, co należy zgłosić Organizatorowi w dowolnej formie (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem portalu Facebook). Za datę rozpoczęcia szkolenia w rozumieniu tego postanowienia Regulaminu uznaje się planowaną datę pierwszych zajęć praktycznych, a w przypadku szkoleń obejmujących wstępne zajęcia teoretyczne w formie nagrania webinaru online, za dzień rozpoczęcia szkolenia uznaje się dzień otrzymania przez uczestnika dostępu do nagrania webinaru. W przypadku rezygnacji złożonej:

  • w terminie do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot  całości uiszczonej przez niego opłaty za udział w Szkoleniu;
  • w terminie do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia  Uczestnikowi przysługuje zwrot połowy  uiszczonej przez niego opłaty za udział w Szkoleniu;
  • w terminie późniejszym niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia lub po jego rozpoczęciu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu.

13. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez Organizatora stosownego zgłoszenia w dowolnej formie przewidzianej w niniejszym Regulaminie (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem portalu Facebook).

14. Niedokonanie opłaty za Szkolenie w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Szkoleniu oraz stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Szkolenia.

15. Aktualne stawki opłat za Szkolenia podane są na stronie internetowej www.wymarzonypies.pl.

16. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na Szkoleniu oraz poinformowania Organizatora o swojej nieobecności z odpowiednim wyprzedzeniem:

  • w przypadku Szkolenia grupowego Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o swojej nieobecności najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego zajęcia,
  • w przypadku Szkolenia indywidualnego Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o konieczności zmiany terminu zajęć najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą spotkania.

W przypadku dochowania przez Uczestnika obowiązku informowania o nieobecności, w zakresie określonym powyżej, Uczestnik ma możliwość odrobienia w innym terminie jednych zajęć z kursu grupowego lub zmiany terminu zajęć indywidualnych. Zajęcia te mogą zostać odrobione w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszonej nieobecności w terminie wskazanym przez Organizatora. Zgłaszając nieobecność z wyprzedzeniem, Uczestnik daje szansę Organizatorowi odpowiednio zaplanować grafik szkoleń oraz poinformować pozostałych Uczestników Szkolenia o ewentualnych zmianach.

16.a W okresie zwalczania epidemii COVID-19, wyjątek od zasady określonej w punkcie 16 powyżej stanowią osoby które są przeziębione, chore lub przebywają na kwarantannie domowej. Osoby te otrzymają możliwość:

  • odrobienia 2 zajęć z kursu w innym terminie,
  • odrobienia 2 zajęć w formie online i kontynuacji kursu ze swoją grupą nawet po dłuższej nieobecności. Zajęcia online będą trwały 30 minut i będą odpowiadały 1 zajęciom z kursu,
  • dołączenia do innej grupy na odpowiednim etapie kursu w ciągu 3 miesięcy od dnia pierwszej nieobecności, jeśli ich nieobecności wydłużą się do 3 zajęć z kursu,
  • przedłużenia ważności karnetów open oraz pakietów treningów o dodatkowe 2 tygodnie.

Warunkiem odrobienia zajęć jest zgłoszenie takiej konieczności Organizatorowi najpóźniej do godziny 9.00 w dniu zajęć.

17. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu, bez poinformowania o tym Organizatora w terminach określonych w pkt 16 i 16.a powyżej, skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć.

18. Opuszczenie przez Uczestnika 2 kolejnych zajęć, bez wcześniejszego poinformowania o tym Organizatora, skutkuje skreśleniem Uczestnika z listy Uczestników Szkolenia bez możliwości uzyskania przez Uczestnika zwrotu opłaty za szkolenie.

19. Istnieje możliwość zmiany terminu Szkolenia z przyczyn losowych, niezależnych od Uczestnika, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem.

20. Pojedyncze zajęcia w trakcie Szkolenia grupowego oraz indywidualnego trwają 50 minut.

21. W czasie trwania Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest:

  • zadbać o potrzeby fizjologiczne swojego psa,
  • posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami,
  • poinformować Organizatora o ewentualnych chorobach, urazach lub alergiach swojego psa,
  • prowadzić swojego psa na smyczy oraz w szelkach lub klasycznej obroży,
  • sprzątać po swoim psie,
  • zapewnić swojemu psu smakołyki, wodę do picia oraz odpowiednie zabawki,
  • sprawować kontrolę nad swoim psem. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z art. 431 §1 k.c.),
  • przestrzegać podstawowych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ,
  • informować Organizatora o ewentualnych zauważonych zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
  • przestrzegać poleceń Organizatora,
  • aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

22. W czasie trwania Szkolenia zabrania się:

  • prowadzenia psa w kolczatce, obroży zaciskowej lub obroży elektrycznej,
  • spuszczania psa ze smyczy. Uczestnik może spuścić psa ze smyczy wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz za zgodą Organizatora,
  • kontaktowania się z psami innych uczestników bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora oraz opiekuna danego psa,
  • dopuszczania do kontaktu psów biorących udział w szkoleniu bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora,
  • używania przemocy werbalnej oraz fizycznej wobec psa biorącego udział w szkoleniu.

23. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować wykluczeniem Uczestnika z zajęć bez możliwości ich odrobienia lub skreśleniem Uczestnika z listy Uczestników Szkolenia bez możliwości uzyskania prze Uczestnika zwrotu opłaty za Szkolenie.

24. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom, trenerom oraz innym osobom zaangażowanym w organizację Szkoleń w okresie zwalczania epidemii COVID-19, wprowadzone zostają zasady bezpiecznego uczestnictwa w Szkoleniach, które przygotowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zasady te obowiązują w okresie trwania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, przy czym Oragnizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu ich obowiązywania.

24.a Szczególne środki ostrożności

   • Szkolenia odbywają się w mniejszych grupach (maksymalnie 5 osób), aby zapewnić między Uczestnikami bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 m),
   • przy wejściu do sali szkoleniowej, w której odbywa się szkolenie dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego Uczestnicy zobowiązani są korzystać,
   • sale szkoleniowe są regularnie wietrzone,
   • powierzchnie dotykowe (m.in. krzesła, klamki, włączniki świateł) są dezynfekowane przed każdym Szkoleniem,
   • w czasie Szkoleń wymagających użycia sprzętu treningowego (np. misek, zabawek, pachołków), uczestnicy otrzymują od Organizatora rękawiczki jednorazowe, a sprzęt treningowy jest dezynfekowany po każdym użyciu.

24.b Warunki uczestnictwa w Szkoleniu

   • Warunkiem wzięcia udziału w Szkoleniu jest wypełnienie oświadczenia przygotowanego przez Organizatora (dalej: „Oświadczenie”), którego wzór Organizator udostępnia każdemu Uczestnikowi przed Szkoleniem
   • Uczestnik, który odmówi wypełnienia Oświadczenia oraz Uczestnik, który nie może podpisać Oświadczenia z powodu tego, że: w okresie ostatnich 14 dni przebywał za granicą Polski; w okresie ostatnich 14 dni miał świadomy kontakt z osobą, która przebywała za granicą Polski lub osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 lub osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; występują u niego lub u jego domownika objawy zakażenia wirusem SARS CoV-2 (tj. gorączka, kaszel, uczucie duszności, bóle mięśni), – nie będzie mógł wziąć udziału w Szkoleniu.
   • W przypadku stwierdzenia u Uczestnika wyraźnych oznak mogących wskazywać na zakażenie COVID-19 (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Szkoleniu.

24.c Obowiązki Uczestnika Szkolenia

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

   • ograniczenia do minimum bezpośredniego kontaktu z innymi Uczestnikami oraz trenerem prowadzącym szkolenie, w tym w szczególności unikania podawania ręki na przywitanie lub pożegnanie,
   • zachowania bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5 m) od innych Uczestników oraz trenera prowadzącego zajęcia,
   • używania płynu do dezynfekcji rąk zawsze gdy wchodzi do obiektu, w którym odbywa się Szkolenie,
   • korzystania z rękawiczek jednorazowych zapewnianych przez Organizatora w czasie zajęć praktycznych wymagających korzystania ze sprzętu szkoleniowego (np. misek, zabawek, pachołków),
   • zakrywania nosa i ust gdy przebywa w sali szkoleniowej, w której odbywa się szkolenie,
   • zakrywania nosa i ust podczas kaszlu oraz kichania,
   • poinformowania Organizatora o złym samopoczuciu lub występowaniu objawów  COVID-19 (tj. duszności i problemy z oddychaniem, kaszel lub gorączkę).

25. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.wymarzonypies.pl/regulamin i wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na tej stronie.

26. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

28. Szkolenia mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.

30. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia poczynione przez nich bądź przez ich zwierzęta w miejscu odbywania się Szkolenia.

31. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.wymarzonypies.pl/regulamin

2. Regulamin sklepu

1.Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Wymarzony pies, dostępnego pod adresem https://wymarzonypies.pl/, prowadzonego przez Barbarę Nieścioruk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Info-Mat 2 Barbara Nieścioruk, ul. Wigury 5, 05-119 Legionowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),NIP: 5361912073 REGON: 146349301, zwaną dalej Sprzedawcą.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  3. Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres mailowy: wymarzonypies@gmail.com;
  • numer telefonu: +48 605 611 899.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Info-Mat 2 Barbara Nieścioruk, ul. Wigury 5, 05-119 Legionowo, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5361912073 REGON: 146349301.
  2. Klient  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarzą, gdy z tresci tej umowy wynika, że posiada ona dla tego podmiotu charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, jak również Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://wymarzonypies.pl/.
  6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
  9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz fizyczna lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  12. Zaproszenie prezentowe – bon towarowy uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych Produktów w Sklepie w oznaczonym terminie. Zaproszenie może obejmować konkretną usługę (Szkolenie) lub kwotę do wykorzystania.

3. Zasady korzystania ze Sklepu i składania Zamówienia

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
   • przeglądarką internetową typu Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
   • włączona obsługa plików Cookies oraz Javascript.
  1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
   • wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia,
   • wypełnić Formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
   • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym przez Sprzedawcę terminie.

4. Ceny i metody płatności

  1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wszystkie Produkty dodane przez Klienta do Koszyka oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których to kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu, w trakcie składana zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli o związaniu się Umową Sprzedaży..
  3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, o numerze rachunku …………………………………………….
   • Płatności elektroniczne,
   • Płatność kartą płatniczą.

5. Wykonanie umowy sprzedaży i sposób dostawy

  1. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z ust. 2 pkt 2 Regulaminu.
  3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  5. Produkty będące usługami będą realizowane we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu i czasie. Ich szczegóły określone są na stronie internetowej Sklepu, a warunki realizacji opisane są w Regulaminie szkoleń dostępnym na stronie Sprzedawcy (https://wymarzonypies.pl/regulamin). Klient dokonujący zakupu produktu będącego usługą, w chwili złożenia oświadczenia woli o związaniu się Umową Sprzedaży usługi jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z treścią tego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zawarte w nim warunki.
  6. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Polski oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia (Adres należy zamieścić w polu “Dodatkowe informacje i uwagi”). Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
   • odbiór własny we wskazanym przez Sprzedawcę czasie pod adresem: Warszawa Aleja Krakowska 279 lub Legionowo ul. Krucza 9. Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości Produktu do odbioru poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta;
   • za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu

6. Zasady korzystania z Zaproszeń prezentowych:

  1. Zaproszenie prezentowe można wykorzystać wyłącznie jednorazowo;
  2. Zaproszenie prezentowe nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę;
  3. Zaproszenie prezentowe jest ważne przez okres 4 miesięcy od dnia jego zakupu;
  4. W przypadku utraty lub zniszczenia Zaproszenia prezentowego z jakiejkolwiek przyczyny, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją;
  5. Zaproszenie prezentowe upoważniają do skorzystania z zakupów zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Zaproszenia prezentowego.

7. Prawo odstąpienia od Umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez przesłanie sformułowanego samodzielnie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: wymarzonypies@gmail.com.
  3. 14-dniowy termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu będącego rzeczą fizyczną lub w przypadku Produktów będącymi usługami, od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt będący rzeczą fizyczną na adres wskazany przez Sprzedawcę nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, aby Termin został zachowany.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Reklamacje

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący rzeczą wolną od wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mailowy Sprzedawcy: wymarzonypies@gmail.com.
  4. W reklamacji Klient zobowiązany jest zawrzeć: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
  7. Postanowienia regulaminu dotyczące rękojmi a zamieszczone w ust. 7 pkt 1-6 powyżej obowiązują wyłącznie wobec Klientów będących Konsumentami. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: wymarzonypies@gmail.com.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji kontaktu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  4. Odbiorcami danych Uczestnika mogą być:
   • podmioty świadczące usługi księgowe,
   •  podmiotowi obsługujący powyższe płatności w Sklepie internetowym w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
  2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu oraz przez czas niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (przedawnienie roszczeń). Uczestnik ma prawo do wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Klient ma prawo do żądania od administratora uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnika ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi Sprzedawcy zawarcie kontaktu lub realizację Umowy Sprzedaży.

11. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Info-Mat 2 Barbara Nieścioruk. Kontakt z administratorem: wymarzonypies@gmail.com. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji kontaktu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz zawarcia i realizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi księgowe. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu, a w zakresie w jakim dotyczą szkolenia, przez czas niezbędny do jego realizacji, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (przedawnienie roszczeń). Masz prawo do wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Masz prawo do żądania od administratora uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi zawarcie kontaktu lub realizację szkolenia.